Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu

512 718 101; 61 863 04 18

wsparcie techniczne:

730  - 1500

UWAGA!!

TELEFON DO WYSTAWCY ZNAJDUJE SIĘ PRZY OGŁOSZENIU OBOK ZDJĘCIA!

 

ebazarek@wodr.poznan.pl

DODAJ OGŁOSZENIE
Jak dodać ogłoszenie ?
Nie masz konta? Zarejestruj się

Regulamin Wielkopolskiego e-bazarku

§1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy dokument stanowi regulamin, określa zasady, zakres i warunki korzystania przez Wystawców z usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Wielkopolskiego e-bazarku.
 2. Celem Wielkopolskiego e-bazarku jest umożliwienie bezpłatnego wystawienia ogłoszenia o sprzedaży i promocji produktów oferowanych głównie przez wielkopolskich producentów, rolników oraz przedsiębiorców rolnych. Za pośrednictwem Wielkopolskiego e-bazarku umożliwia się Wystawcom promowanie ich produktów, natomiast konsumentom dotarcie do informacji o nich i ich bezpośrednie nabycie od producentów.
 3. Ilekroć w dokumencie jest mowa o:
  • 3.1 Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy dokument o nazwie „Regulamin Wielkopolskiego e-bazarku”, określający zasady użytkowania Wielkopolskiego e-bazarku oraz spis warunków, jakim muszą się podporządkować Wystawcy i Użytkownicy. Zarejestrowanie i późniejsze logowanie się do Wielkopolskiego e-bazarku jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
  • 3.2 Administratorze – rozumie się przez to właściciela Wielkopolskiego e‑bazarku, którym jest Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, 60-163 Poznań, ul. Sieradzka 29.
  • 3.3 Wielkopolskim e-bazarku – rozumie się przez to stronę dostępną pod adresem: wielkpolskiebazarek.pl.
  • 3.4 Wystawcy – rozumie się przez to podmiot zarejestrowany i zatwierdzony przez Administratora w Wielkopolskim e-bazarku, posiadający tam swój Profil.
  • 3.5 Użytkowniku – rozumie się przez to osobę fizyczną, która korzysta z Wielkopolskiego e-bazarku oraz ma możliwość przeglądania Profili Wystawców, korzystania z wyszukiwarki Produktów i Wystawców oraz innych treści, które Administrator udostępnia Użytkownikom.
  • 3.6 Profilu – rozumie się przez to konto Wystawcy – wizytówkę elektroniczną zawierającą dane, zdjęcia, wpisy oraz wszelkie treści udostępnione przez Wystawcę dobrowolnie w Wielkopolskim e-bazarku, z którymi mogą się zapoznać inni Użytkownicy.
  • 3.7 Produkcie – rozumie się przez to produkt spożywczy, wyprodukowany we własnym gospodarstwie lub przedsiębiorstwie przez Wystawcę, z możliwym przypisanym certyfikatem lub oznaczeniem, udostępniony przez Wystawcę dobrowolnie w Wielkopolskim e-bazarku na wizytówce elektronicznej zawierającej dane producenta, zdjęcia, opisy produktu, z którymi mogą się zapoznać inni Użytkownicy; za produkt uważa się również ofertę hodowców zwierząt oraz podmiotów oferujących usługi rolnicze, a także rękodzieło.
 4. Wystawcami Wielkopolskiego e-bazarku mogą być: wielkopolscy rolnicy, producenci rolni, producenci i przetwórcy regionalnej i ekologicznej żywności, koła gospodyń wiejskich, twórcy rękodzieła ludowego, usługodawcy usług rolniczych, sprzedawcy maszyn i urządzeń rolniczych.

§2

Warunki korzystania z Wielkopolskiego e-bazarku

 1. Korzystanie z Wielkopolskiego e-bazarku jest dobrowolne i bezpłatne.
 2. Wystawianie produktów możliwe jest po uprzednim zarejestrowaniu i zalogowaniu w formie elektronicznej oraz po zaakceptowaniu przez Administratora.
 3. Utworzenie Profilu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
 4. Akceptacja Regulaminu przez Wystawcę jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
  • 4.1 zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia;
  • 4.2 dobrowolnie przystępuję do korzystania z usług Wielkopolskiego e‑bazarku;
  • 4.3 dane zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz wszelkie informacje, zamieszczone na moim Profilu są zgodne z prawdą;
  • 4.4 wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora, zgodnie z warunkami określonymi w §5 niniejszego Regulaminu;
  • 4.5 wyrażam zgodę na otrzymywanie wiadomości od Administratora oraz informacji systemowych o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Wielkopolskiego e-bazarku.
 5. Wystawca wyraża zgodę na wykorzystanie materiałów ze swoim wizerunkiem, logotypem swojej firmy lub innymi formami identyfikacji wizualnej w celu promocji za pomocą Wielkopolskiego e-bazarku oraz kont w mediach społecznościowych prowadzonych przez Administratora.
 6. Wystawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za informacje, dane oraz zdjęcia na swoim Profilu.
 7. Wystawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie swoje działania w przypadku naruszenia praw osób trzecich w związku z korzystaniem z Wielkopolskiego e-bazarku.
 8. Każdy Wystawca po zalogowaniu ma prawo wglądu do publikowanych przez siebie danych oraz ich edytowania po zaakceptowaniu przez Administratora w celu aktualizacji i modyfikacji swojego Profilu.
 9. Wystawca może w dowolnym momencie zrezygnować z korzystania z Wielkopolskiego e-bazarku oraz zgłosić Administratorowi chęć usunięcia Profilu Wystawcy. Administrator usuwa Profil Wystawcy niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia od Wystawcy.
 10. W przypadku zbycia całości oferowanego produktu Wystawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Administratora. Administrator może usunąć Profil Wystawcy niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia od Wystawcy.
 11. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane przez Wystawcę oraz ich zgodność ze stanem faktycznym.
 12. Wystawca bierze pełną odpowiedzialność za oferowane przez siebie produkty i ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa. Wystawca bierze na siebie obowiązek posiadania wszelkich ustanowionych prawem pozwoleń, zgłoszeń, certyfikatów (jeśli się na nie powołuje) oraz zezwoleń związanych z wprowadzaniem oferowanych produktów do obrotu, m.in. handlowych i sanitarno-epidemiologicznych.
 13. Administrator zastrzega sobie prawo do niezaakceptowania bądź usuwania treści ogłoszenia (w całości lub w części), w przypadku gdy:
  • 13.1 są niezgodne z formułą oraz tematyką Wielkopolskiego e-bazarku bądź naruszają Regulamin, a Wystawca nie stosuje się do uwag Administratora;
  • 13.2 naruszają prawo, dobra osobiste osób trzecich, dobre obyczaje, zawierają treści wulgarne lub obraźliwe.
 14. W przypadku, gdy Administrator stwierdzi, że Wystawca nie stosuje się do postanowień  niniejszego Regulaminu, ma prawo usunąć jego Profil, po uprzednim powiadomieniu go drogą elektroniczną o tym zamiarze (za pośrednictwem adresu e-mail bądź telefonu podanego w procesie rejestracji).
 15. Wystawca zobowiązany jest do powstrzymania się od dokonywania w ramach korzystania z Wielkopolskiego e-bazarku jakichkolwiek działań bezprawnych, a w szczególności korzystania z Wielkopolskiego e-bazarku bezpośrednio lub pośrednio w sposób sprzeczny z prawem, Regulaminem, dobrymi obyczajami lub powszechnie przyjętymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 16. Administrator zastrzega sobie prawo decydowania o zawartości zasobów Wielkopolskiego e-bazarku.
 17. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania poprawek redakcyjnych (w szczególności błędy literowe, ortograficzne, interpunkcyjne, gramatyczne, fleksyjne, których redakcja nie powoduje zmian merytorycznych) w treściach wprowadzanych przez Wystawców.
 18. W przypadku niezałączenia przez Wystawcę fotografii oferowanego produktu Administrator może wprowadzić do wizytówki oferty zdjęcie poglądowe.
 19. Administrator zastrzega sobie prawo do ewentualnego przenoszenia oferowanych produktów między kategoriami.

§3

Podmioty uprawnione do rejestracji w Wielkopolskim e-bazarku

 1. Uprawnionym do rejestracji w Wielkopolskim e-bazarku oraz uzyskania statusu Wystawcy jest podmiot, który spełnia co najmniej jeden z następujących warunków:
 1. Obrót wyrobami zawierającymi alkohol pochodzący z produkcji nierejestrowanej, w tym obrót winami własnej produkcji jest zakazany. Wielkopolski e-bazarek będzie sprawdzany pod kątem legalności alkoholu przez odpowiednie służby.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do nieumieszczania w Wielkopolskim e-bazarku ofert podmiotów, które świadczą usługi o charakterze konkurencyjnym w stosunku do Administratora.

§4

Rejestracja Wystawcy

 1. Rejestracja Wystawcy w Wielkopolskim e-bazarku polega na poprawnym wypełnieniu formularza w wersji elektronicznej znajdującego się na stronie: wielkopolskiebazarek.pl, zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 2. Podczas procesu rejestracji Wystawca zobowiązany jest do podania aktualnych i prawdziwych danych, a także do ich aktualizacji w przypadku wystąpienia zmian. Wystawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonane w związku z korzystaniem z Wielkopolskiego e-bazarku przy pomocy przyporządkowanego mu ważnego loginu oraz hasła. Ogłoszenie zamieszczane jest na okres nieoznaczony. Wystawca na bieżąco aktualizuje swoją ofertę.
 3. Weryfikacja i zatwierdzenie Wystawcy dokonywane są przez Administratora po ukończeniu procesu rejestracyjnego przez Wystawcę.
 4. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, Administrator zwraca się do Wystawcy z prośbą o wyjaśnienia, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres wskazany przez Wystawcę lub kontaktuje się z nim telefonicznie.
 5. Po pozytywnej weryfikacji danych Wystawcy, Administrator zatwierdza Profil Wystawcy.
 6. W przypadku negatywnej weryfikacji danych, Administrator informuje Wystawcę o powodach uniemożliwiających zarejestrowanie w Wielkopolskiego e-bazarku.
 7. Zarejestrowany Wystawca ma możliwość dodawania produktów i dokonywania zmian w swoim Profilu po uprzedniej akceptacji przez Administratora.

§ 5

Informacje dotyczące przetwarzania danych

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu informuje, iż podanie przez Wystawcę swoich danych osobowych w celu zamieszczenia informacji o charakterze handlowym na stronie internetowej Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego wielkopolskiebazarek.pl – jest świadomą zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje się, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, 60-163 Poznań, ul. Sieradzka 29, tel. 618 685 272, e-mail: wodr@wodr.poznan.pl.
 2. Inspektorem Ochrony Danych w Wielkopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Poznaniu jest Aleksander Łukasiewicz, e-mail: iod@wodr.poznan.pl, tel. 618 685 272.
 3. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 4. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zamieszczenia informacji o charakterze handlowym na stronie internetowej Administratora.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane na stronie internetowej Administratora wielkopolskiebazarek.pl.
 7. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu, dla jakiego zostały pozyskane, przez okres przewidziany przepisami prawa w tym zakresie, w szczególności przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach i uregulowaniach wewnętrznych Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu w zakresie archiwizacji dokumentów.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie – na zasadach określonych w art. 7 ust. 3 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, prawo do przenoszenia danych, prawo do ograniczonego przetwarzania oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych – na zasadach określonych w art. 15-21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 12. Pani/Pana dane osobowe nie będą  przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.
 13.  Pani/Pana dane mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa.

§ 6

Postanowienia końcowe

 1. Nieprawidłowości w funkcjonowaniu Wielkopolskiego e-bazarku Wystawca może zgłosić za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ebazarek@wodr.poznan.pl lub telefonicznie: 61 86 304 18.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Wielkopolskiego e-bazarku z przyczyn niezależnych od niego.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.
 4. Informacja o zmianie niniejszego Regulaminu będzie dostępna na stronie wielkopolskiebazarek.pl.